תקנון

הוראות כלליות:

 

1. "AMY flowers"  הינו מיזם אינטרנטי (להלן: “האתר” או “החברה” או “AMY flowers”) שהוקם במטרה  לספק לכל אדם, גוף, חברה, ישות משפטית וכן לציבור הרחב את האפשרות לבצע רכישות פרחים ומוצרים נלווים באמצעות האינטרנט.

 

2. השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, יותר למשתמשים מגיל 18 ומעלה ומותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים (להלן: “המשתמש”) להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת .

 

3. הוראות התקנון הן שיכריעו כל עת תתעורר מחלוקת בין החברה ומפעיליה לבין המשתמש, המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.

 

4. הוראות התקנון מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות והינן מתייחסות לגברים ונשים כאחת.

 

תנאי שימוש:

 

5. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים ובחומרים הגרפיים, התמונות, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.

 

6. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, פרטי אשראי, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך שהיא.

 

7. צד ג’ המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש את הסכמתם. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.

 

8. כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והחברה מתחייבת לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי.

 

9. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים. לחברה שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

 

הגבלת אחריות:

 

10.  AMY flowers תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה, בהתאם לפרחים / עציצים / חומרי גלם / מוצרים הקיימים בשוק ובשום אופן לא תהא אחראית לטיב המוצר לאחר אספקתו ללקוח.

 

11. ל AMY flowers שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במקרים בהם יסופקו ללקוח מוצרים של ספקים חיצוניים כאמור, אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר כמו, שוקולד, בלונים, יין, חבילות לידה וכו’, יישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח / המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של AMY flowers  ומיד עם הוראתה לעשות כן.

 

12. כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי AMY flowers (למעט תמונות אשר סופקו בהסכמה על ידי הספקים השונים של המוצרים הנלווים) והן לצרוך המחשה בלבד. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בהחלט יתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצר שיסופק בפועל. שינויים אילו נובעים רובם ככולם מהעובדה שפרחים מגיעים באיכויות שונות, בתקופות שונות (קיץ-חורף) ומצולמים בתמונות המוצגות בתנאי סטודיו עם תאורה מקצועית.

 

13. התמונות המוצגות באתר משקפות מוצר בגודל קטן עד גדול (תלוי בתמונה).כאשר הפרחים המופיעים בתמונות נמצאים רובם ככולם במצב של פתיחת פרח אופטימלית. בפועל, יסופקו פרחים טריים אשר בחלקם סגורים ולא נפתחו עדיין וחלקם כפי שהם מגיעים מהמגדל או הספק, במצב הקטיף שלהם.

 

14. AMY flowers לא תישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.  השירותים והמוצרים ב AMY flowers- מוצעים למשתמש AS-IS  וזה האחרון מסכים, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.

 

15. הלקוח מאשר כי זרי הפרחים והמוצרים המופיעים באתר יסופקו ככלל ללא ואזה (אגרטל), למעט במקרים בהם מצויין במפורש אחרת, על פי החלטתה הבלעדית של AMY flowers  ויארזו באופן שבו החברה תמצא לנכון.

 

16. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתה של         AMY flowers  ונגזרים ממחירי שוק המשתנים מעת לעת. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי מחירי המוצרים  משתנים מעת לעת בהתאם להיצע וביקוש קיימים בשוק והחברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל עת.

 

17. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, החברה לא תהא אחראית לכך בשום צורה ואופן. החברה לא תישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.

 

18.  AMY flowers  שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.

 

19. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

 

ביטול עסקה:

 

20. מאחר ומרבית מוצרינו הם חומרים “חיים” ואינם ניתנים לשימוש חוזר לאחר שמעובדים לזרי פרחים, לקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה כל עוד המוצר שבחר לא “עובד” כאמור (נשזר) והוכן על ידי צוות השוזרות ו/או, לא יצא לשילוח מהחנות. על מנת לקבל תשובה באשר להיתכנות הביטול, אנו ממליצים ליצור קשר טלפוני עם צוות החברה. במידה והמוצר נשוא העסקה, הוכן כאמור ו/או יצא לשילוח, ביטול העסקה נתון בלעדית לחברה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

במקרים בהם משתמש יבקש לבטל הזמנה שאושרה ויצאה בשילוח ללקוח, יגבה מחירה המלא, לרבות עלות השילוח וללא מתן החזר כספי כלשהו.

 

משתמש המבקש לבטל הזמנה שאושרה, יודיע על כך כאמור למוקד המאויש טלפונית בטלפון 0534233989.

 

הגנת הפרטיות:

 

21. בעת ההרשמה לאתר יתבקש המשתמש למלא טופס הצטרפות, לרבות למסור את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי שברשותו, הנחוצים להשלמת הרכישה. אין חובת מסירת פרטים, למעט אילו הנחוצים לביצוע ואספקת ההזמנה.

 

22. כל הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמשים ל- AMY flowers ישמרו במאגר הלקוחות של החברה והיא תהא רשאית לעשות בו שימוש בכפוף להוראות החוק.

 

23. ל- AMY flowers שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.

 

24. AMY flowers  רשאית לעשות שימוש במידע הנ”ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג’, בכפוף לאישור הלקוח.

 

25. במקרים בהם משתמש יבצע הזמנה של מוצר זה או אחר לצד ג’ ויבקש כי פרטיו לא ימסרו למקבל ההזמנה (צד ג’), תכבד AMY flowers  את בקשת המשתמש ככל הניתן, למעט במקרים בהם תמצא לנכון לא לעשות כן משיקולים שונים (הנחיה מפורשת של רשויות החוק וכו’).

 

זכויות יוצרים:

 

26. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו”ל. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, החומרים הגרפיים באתר וזכויות הבעלות שייכים AMY flowers , למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע או בקניין הרוחני באשר הוא וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש בעסקה אותה הוא מבצע בלבד.

 

27. חלקים מהמידע המוצג באתר, הינו נגזרת של הסכמים בין AMY flowers לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכם לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש (צילומים של מוצרים שונים כיין, שוקולד, בלונים וכו’). אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת החברה, מראש ובכתב.

 

28. סכום ההזמנה המינימלי שיתקבל באתר 150 ₪, לא כולל עלות השילוח – אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה.

 

הבהרה באשר לסוג המוצר:

 

29. במקרים בהם לא ניתן לספק את הפרחים המדוייקם המופיעים בתמונת הזר (סוג, צבע, אורך, זן) בין אם מסיבות של חוסר במלאי או עונתיות הפרחים הקיימים בשוק, יסופק מוצר שווה ערך ודומה ככל הניתן לתמונת המקור, הכל על פי שיקול דעתה המקצועי של החברה.

 

30. אלא אם צויין אחרת, המוצרים אינם כוללים את הכלים בהם הזרים מצולמים. ניתן לרכוש את הכלים בנפרד בתוספת עלות.

 

הגנה על הפרטיות:

 

31. החברה מבצעת משלוחים לכל הארץ, ככל שהדבר מתאפשר לוגיסטית ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

32. מחירי המשלוחים מחולקים לשלוש רמות, משלוח מקומי, משלוח רחוק ומשלוח חריג. תעריפי המשלוחים ליעדים השונים מופיעים באתר, נקבעו על ידי החברה וניתנים לשינוי/עדכון, מעת לעת.

 

33. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ו/או רפואית, החברה תהא רשאית לסרב לבצע את המשלוח או לקחת את ההזמנה. אם תבחר החברה לקבל את ההזמנה, היא תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

 

34. AMY flowers  לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמה או מטעמה.

 

35. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה ל- AMY flowers האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב, במקרים אילו, ישלח מסרון למספר הנייד של מקבל המשלוח.

 

החזרת מוצר שסופק:

 

36. במקרים בהם משתמש יקבל מוצר שאינו תואם את ציפיותיו, בין אם עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו למשתמש ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, באפשרות המשתמש להחזיר את המוצר עצמאית לחברה, באותו היום בו קיבל את המוצר, באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, זאת כתנאי לקבלת החזר או פיצוי כלשהו  AMY flowers. בכל מקרה בו משתמש קיבל לידיו את המוצר המוזמן, ההחלטה האם לפצות או לזכות משתמש הינה בלעדית של AMY flowers.

 

37. ל- AMY flowers שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.

 

אבטחת האתר:

 

38. AMY flowers  מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי

 

39. על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלה רק ע”י ממשק מתאים של חברת

 

40. האתר נבנה בהתבסס על תקן PCI המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים נוקשים ומחמירים. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר והחברה רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תהיה אחראית בשום צורה שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו שגויים.

 

41. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.

 

42. לחברה שמורה האפשרות לשלוח למשתמשים דוא”ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה, ככל שתמצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.

 

43. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי. עם אימות פרטי האשראי, רשאית AMY flowers  לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.

 

44. במקרים בהם משתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י המשתמש.

 

45. AMY flowers  לא תישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, סגירת כבישים, תאונות וכו’.

 

חסימת משתמש:

 

46. AMY flowers  רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.

 

פנייה לבוררות:

 

47. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפנות לכל ערכאה משפטית מתחייב המשתמש, כי בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתהא לו כנגד החברה יהא מחויב על פי תקנון זה בפנייה להליך בוררות.

 

48. המשתמש מסכים מראש לסילוק ומחיקה של כל תובענה שיגיש שלא בהתאם לתניית הבוררות.

 

49. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מידית.

 

50. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות פרסומיות שישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.

logo בניית אתרים